Emergency Bed (COVID-19)

CATALÀ
Esperem que no arribi a ser necessari, però donada la gravetat de la situació provocada pel COVID-19, podem pensar que es pot produir una manca de llits als hospitals i a la cadena de distribució de les solucions habituals, és per això que hem volgut aportar el nostre granet de sorra dissenyant un llit de campanya per a hospitals temporals, que es pot fabricar amb materials alternatius disponibles localment.

Aquest disseny és de lliure ús per a qualsevol individu, empresa o institució que el necessiti fabricar per a usos exclusivament altruistes.

El podeu descarregar més avall. I ens podeu contactar si necessiteu ajuda.

Salut per tothom!

ESPAÑOL
Esperamos que no llegue a ser necesario, pero dada la gravedad de la situación provocada por COVID-19, podemos pensar que se puede producir una falta de camas en los hospitales y en la cadena de distribución de soluciones habituales, es por eso que hemos querido aportar nuestro granito de arena diseñando una cama de campaña para hospitales temporales, que se puede fabricar con materiales alternativos disponibles localmente.

Este diseño es de libre uso para cualquier individuo, empresa o institución que lo necesite fabricar para usos exclusivamente altruistas.

Los archivos de fabricación se pueden descargar más abajo. Y nos puede contactar si necesita ayuda.

Salud para todos!

ENGLISH
We hope that it will not be necessary, but given the seriousness of the situation caused by COVID-19, we can think that there may be a lack of beds in hospitals and in the distribution chain of common solutions, that is why we have wanted to contribute our bit by designing a field bed for temporary hospitals, which can be made from locally available alternative materials.

This design is free to use for any individual, company or institution that needs to manufacture it for exclusively altruistic uses.

Manufacturing files can be downloaded below. And you can contact us if you need help.

Cheers to all!

CATALÀ

Materia prima econòmica i en stock local

Es pot fabricar amb qualsevol tauler tècnic de 125x250cm:

– Contramalla, MDF, aglomerat, etc.

– Gruix de 15, 16, 17, 18, 19 o 20mm.

Stock disponible arreu del territori a centenars de tonelades (qualsevol magatzem de fusta en disposa).

Fabricació ràpida, econòmica, local i replicable

Es pot fabricar amb qualsevol enrutador CNC 2D o talladora laser amb capacitat per taulers de 125x250cm. (A Andorra n’hi ha mínim 2 i a Catalunya mínim 50.)

Cada tauler és un llit complet amb porta-suero.

Dissenyat per a ser tallat d’1-2 passades amb fresa de D12mm a alta velocitat.

Temps de tall inferior a 10 min. (6 llits/hora)

Surt acabat de tall i no requereix cap 2à operació.

Muntatge ràpid i fàcil

El llit està format per 6 peces que s’encaixen entre sí formant una estructura sòlida.

No requereix ni cargoleria ni eines ni coneixements tècnics.

Es munta i desmunta en menys d’1 minut.

Dimensions

Ample somier 60 cm

Llarg somier 190 cm

Alçada somier 30 cm

Alçada de somier a porta-suero 110cm

Ample matalàs 60 cm

Llarg matalàs 190 cm

Es poden utilitzar esterilles esportives, matalasos d’espuma, etc. Podem facilitar proveïdors.

ESPAÑOL

Materia prima económica y en stock local

Se puede fabricar con cualquier panel técnico de 125x250cm:

– contramalla, MDF, aglomerado, etc.

– Espesor de 15, 16, 17, 18, 19 o 20mm.

Stock disponible en todo el territorio a cientos de toneladas (disponible en cualquier almacén de madera).

Fabricación rápida, económica, local y replicable

Se puede fabricar con cualquier enrutador CNC 2D o cortadora láser con capacidad para tableros de 125x250cm. (En Andorra hay mínimo 2 y en Cataluña mínimo 50.)

Cada tablero es una cama completa con porta-suero.

Diseñado para ser cortado de 1-2 pasadas con fresa de D12mm a alta velocidad.

Tiempo de corte inferior a 10 min. (6 camas / hora)

Sale acabado de corte y no requiere ningún 2A operación.

Montaje rápido y fácil

La cama está formada por 6 piezas que se encajan entre sí formando una estructura sólida.

No requiere ni tornillería ni herramientas ni conocimientos técnicos.

Se monta y desmonta en menos de 1 minuto.

Dimensiones

Ancho somier 60 cm

Largo somier 190 cm

Altura somier 30 cm

Altura de somier a porta-suero 110cm

Ancho colchón 60 cm

Largo colchón 190 cm

Se pueden utilizar esterillas deportivas, colchones de espuma, etc. Podemos facilitar proveedores.

ENGLISH

Economic raw material and in local stock

It can be manufactured with any technical panel of 125x250cm:

– Plywood, MDF, chipboard, etc.

– Thickness of 15, 16, 17, 18, 19 or 20mm.

Stock available throughout the territory to hundreds of tons (available in any wood warehouse).

Manufacture fast, economical, local and replicable

It can be made with any 2D CNC router or laser cutter with a board capacity of 125x250cm. (There are at least 2 in Andorra and 50 in Catalonia.)

Each board is a full bed with serum holder.

Designed to be cut into 1-2 passes with high speed D12mm milling.

Cutting time less than 10 min. (6 beds / hour)

It comes out finish of cut and does not require any 2nd operation.

Quick and easy assembly

The bed consists of 6 pieces that fit together to form a solid structure.

It does not require any screws or tools or technical knowledge.

Assembly and disassembly in less than 1 minute.

Dimensions

Bed width 60 cm

Bed length 190 cm

Bed height 30 cm

Height from bed to serum holder 110cm

Mattress width 60 cm

Mattress length 190 cm

Sports mats, foam mattresses, etc. can be used. We can provide suppliers.

Descarregar arxius CAM fabricació.

Descargar archivos CAM fabricación.

Download CAM manufacturing files.